Pokupsko

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (pdf verzija)

Odluka o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (pdf verzija)

Cjenik usluga (pdf verzija)

Suglasnost na cjenika (pdf verzija)

Zahtjev za raskid ugovora o korištenju javne usluge za općinu Pokupsko (pdf verzija)

Rasporedi odvoza - 2021 (pdf verzija)

Raspored odvoza glomaznog otpada - 2021 (pdf verzija)

Ukoliko u svim naseljima navedenog dana nećemo stići pokupiti miješani komunalni otpad kao i odvojeno prikupljeni otpad (papir, PET i MET ambalaža) odvoz će se nastaviti sljedećeg dana.